Một số đặc điểm chính của loại hình in áo dạ quang cần biết